Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

INFORMACJA DYREKTORA PORADNI

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym w naszym kraju stanem epidemii oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Pracowników Poradni, za zgodą Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, pełniącego funkcję organu prowadzącego placówkę oraz na podstawie :

– Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz 69, §18 pkt 2),

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz.491),

– Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020r., poz.493, § 14 pkt 1),

– Rozporządzenia MEN z dnia 3 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020r., poz.595),

– rekomendacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 13 marca 2020r. (L.dz. NK 4137.112.2020.MN)

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie wprowadza zmianę form i godzin realizowania zadań poradni w okresie od dn.26.03.2020r. do dn.10.04.2020r.

1.Zapewniamy codzienne wsparcie w sytuacjach kryzysowych – dyżur telefoniczny w godz.8.00-15.00, tel. 22 758 68 29

2.Specjaliści Poradni prowadzą codzienne konsultacje i porady przy wykorzystaniu poczty e-mail, zgodnie z przydziałem placówek i tygodniowym harmonogramem.

Placówki oświatowe powiatu pruszkowskiego – specjalista poradni

Tygodniowy harmonogram konsultacji i porad w okresie 26.03.2020r. – 10.04.2020r.

Adresy e-mail do poszczególnych specjalistów poradni

  1. Zawieszone zostają wszystkie rodzaje zajęć specjalistycznych: indywidualnych i grupowych prowadzonych na terenie Poradni oraz zajęć, warsztatów i prelekcji organizowanych na terenie placówek oświatowych powiatu pruszkowskiego. O terminie wznowienia zajęć ich uczestnicy będą informowani telefonicznie lub mailowo.
  2. Sukcesywnie, w miarę potrzeb zgłaszanych przez rodziców, specjaliści poradni opracowują indywidualne i grupowe zadania przeznaczone dla uczestników zajęć terapeutycznych. Materiały przesyłane są pod wskazane przez rodziców adresy e-mail lub zamieszczane na stronie internetowej poradni w zakładkach DZIECI i RODZICE.
  3. Zmianie ulegają terminy wszystkich spotkań diagnostycznych. Z rodzicami dzieci, które miały zaplanowane diagnozy, będziemy kontaktować się po powrocie do zwykłego trybu pracy.
  4. Pracownicy poradni prowadzą konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem poczty e – mail: kontakt@pruszkowporadnia.pl, w sprawach związanych z wydawaniem:

–  orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

– orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,

– orzeczeń o potrzebie prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

– innych opinii i informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy.

  1. Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się regularnie, zgodnie z harmonogramem.
  2. Na stronie internetowej poradni w zakładce ORZECZNICTWO są gotowe do pobrania wszystkie dokumenty wymagane do złożenia, w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  3. Składanie wniosków o wydanie orzeczenia i/lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest możliwe za pośrednictwem platformy e-PUAP, poczty tradycyjnej lub osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny wizyty w poradni).
  4. Odbieranie wydanych przez poradnię dokumentów jest możliwe za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny wizyty  w poradni).

   Przypominamy Państwu o konieczności przestrzegania zaleceń Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Dbamy o to, aby w tym samym czasie na terenie Poradni nie gromadziło się zbyt wiele osób. W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z rekomendacją Wojewody Mazowieckiego, Dyrektor Poradni zwraca się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie,  przy ulicy Gomulińskiego 2. Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową, dlatego jeśli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych.

    W tym trudnym dla nas wszystkich czasie życzymy Państwu i Państwa Dzieciom dużo zdrowia i radości bycia razem w Państwa Rodzinach. Pozostańmy razem z Bliskimi w naszych domach.

Monika Gromadzińska – Miszczak

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie