Doradztwo zawodowe

Podjęcie decyzji dotyczącej wyboru zawodu jest jednym z najtrudniejszych wyborów,  przed jakimi staje młodzież zwłaszcza gimnazjalna oraz licealna. Dynamiczne i ciągłe zmiany na rynku pracy wymuszają zdobywanie wiedzy nie tylko o zawodach i szkołach ale również wymuszają kompleksowe przygotowanie uczniów do podejmowania świadomie decyzji edukacyjno-zawodowych wykorzystując swój osobisty potencjał osobowościowo-zawodowy.

Doradztwo zawodowe to proces w którym doradca zawodowy:

 • udziela pomocy doradczej dzieciom i młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • pomaga uczniom w poznaniu samego siebie, zainteresowań, wartości, cech osobowości oraz predyspozycji do określonych zawodów
 • określa potencjał zawodowy, środowiska zawodowe oraz zawody
 • zapoznaje  uczniów z ofertą rynku pracy i ofertą edukacyjną
 • prowadzi indywidualne konsultacje i diagnozy, tworzy profil zawodowy
 • informuje rodziców i młodzież o zasadach prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu

Zadania doradcy zawodowego:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie  ich zaspokojenia,
 • wspieranie uczniów, aktywnymi metodami, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie,
 • wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

Zadania  realizowane są poprzez:

 • zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I, II i III  przygotowujące uczniów do samodzielnego wyboru drogi edukacyjno-zawodowej
 • zajęcia warsztatowe i ćwiczenia z kompetencji społecznych i umiejętności wymaganych na współczesnym rynku  pracy
 • zajęcia warsztatowe dotyczące autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej
 • prowadzenia  konsultacji indywidualnych  dla uczniów
 • prowadzenia szkoleń i porad dla rodziców z zakresu informacji edukacyjnej i zawodowej i rynku pracy
 • współpracę z kadrą pedagogiczną szkół

 

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE INDYWIDUALNE I WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY I RODZICÓW

mgr Bożena Fronczek