Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Правила прийому дітей з України в польські школи Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Правила прийому дітей з України в польські школи

Діти та молодь з України у віку шкільного віку (від 7 до 18 років) приймаються в публічні школи та обіймаються опікою та навчанням на умовах, які стосуються громадян Польщі.

Прийом у школи триває протягом цілого навчального року, а рішення щодо класу, у якому продовжується навчання, ухвалюється на підставі суми закінчених років шкільного навчання за кордоном.

З метою запису дитини в школи треба подати заявку на ім’я директора школи — публічна начальна школа в районі, у якому проживає дитина, що приїхала з-за кордону, приймає її автоматично. Інші публічні навчальні школи та середні школи приймають дітей за наявності вільних місць.

Батьки закордонної дитини, які не можуть знайти школи, у якій є вільні місця в даному класі, можуть звернутися в керівний орган (напр. відділ освіти гміни або повіту) з проханням вказати школу, яка має вільні місця.

Рішення щодо класу (року навчання) ухвалюється на підставі документів, виданих школою за кордоном, а в разі їхньої відсутності, на підставі заявлення батьків про суму років навчання за кордоном. Документи не мусять бути нотаріально перекладені польською мовою.

Крім того батьки дитини можуть звернутися до директора за прийомом до нижчого класу, ніж виникало б це з суми закінчених років шкільного навчання, напр. з огляду на вік дитини.

Прийом учнів, що приїжджають з-за кордону, регулюється законом. Правова підстава перебування учня на території Польщі (напр. дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на перебування довгострокового резидента Європейського союзу, згода на перебування з гуманітарних причин або отримання статусу біженця або доповнюючого захисту) не впливає на можливість прийому в публічну школу та можливі форми підтримки навчання.

Підтримка навчання учнів, що приїжджають з-за кордону

Іноземці, які не послуговуються польською мовою на рівні, що дозволяє навчатися в школі, можуть:

 • брати участь у позакласних заняттях з польської мови. Заняття можуть проводитися індивідуально або в групах у вимірі не менше ніж 2 години на тиждень у невизначеному періоді.
 • здійснювати навчання у формі підготовчого відділу, де навчальний процес адаптований до потреб і освітніх можливостей студентів
 • навчання триває один рік, з можливістю продовження до двох років. Заняття проводяться в групах до 15 учнів у вимірі від 20 до 26 годин на тиждень (залежно від року навчання та типу школи). У рамках вищезгаданих годин учні вивчають польську мову та зміст окремих предметів у мірі, яка відповідає їхнім потребам та можливостям;
 • користуватися допомогою особи, яка володіє мовою країни походження та працює помічником учителя — особа найнята як помічник учителя, не мусить мати педагогічної кваліфікації.

Призначення даної форми підтримка вирішує директор школи за погодженням з керівним органом школи.

Крім того, дипломатична чи консульська установа країни походження або культурно-освітні асоціації даної національності можуть організовувати в школі за погодженням з директором початкової школи та за згодою керівного органу навчання мови та культури країни походження студента. Школа надає безкоштовні приміщення та навчальні матеріали.

Психологічно-педагогічна допомога

Іноземні студенти можуть отримати психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з їхнім міграційним досвідом. Допомога полягає у розпізнаванні та задоволенні індивідуальних потреб у розвитку та навчанні, а також у розпізнаванні індивідуальних психофізичних здібностей та факторів середовища, що впливають на їхнє функціонування.

Психолого-педагогічну допомогу в школі організовує директор школи, а допомогу надають вчителі, вихователі виховних груп та спеціалісти, які виконують завдання у сфері психолого-педагогічної допомоги в школі, зокрема психологи, педагоги, логопеди, консультанти з професійної орієнтації та педагогічні терапевти.

Психолого-педагогічна допомога організовується та надається в співпраці з батьками учнів та може здійснюватися в співпраці з іншими суб’єктами, у тому числі: психолого-педагогічними клініками, педагогічними закладами, іншими школами, неурядовими організаціями та іншими установами та організаціями та суб’єктами, що працюють на благо сімей, дітей та молоді. Умови співпраці між школою та вищезгаданими суб’єктами узгоджуються з директором школи.

Психологічно-педагогічна допомога може надаватися також батькам учнів.

Підтримка шкіл у організації занять для осіб, що приїжджають з-за кордону

Центр розвитку освіти та регіональні педагогічні заклади проводять навчання вчителів з викладання польської мови як іноземної та роботи зі студентами з міграційним досвідом (https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/)

На веб-сайті Інтегрованої освітньої платформи (https://zpe.gov.pl/) та Центру розвитку польської освіти за кордоном (https://www.orpeg.pl/bezplatne-materialy-dydaktyczne/) публікуються безкоштовні навчальні матеріали для роботи зі студентом, який приїжджає з-за кордону.

Zasady przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do polskiej szkoły.                                             Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ( 7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski (np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą:

 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze minimum
  2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony;
 • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów
 • nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. Zajęcia realizowane są w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od
  20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły). W ramach ww. godzin uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości;
 • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona
  w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych;
 • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Ponadto, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju pochodzenia albo stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia ucznia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły, a pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i  terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, m.in.: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły.

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną można objąć również rodziców uczniów.

Finansowanie dodatkowych zajęć dla osób przybywających za granicą

Ze względu na realizację przez szkoły dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz organizowania nauki w formie oddziałów przygotowawczych, dla organów prowadzących szkoły naliczane są dodatkowe środki z subwencji oświatowej zależne od liczby uczniów szkół objętych pomocą wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Wsparcie szkół w prowadzeniu zajęć dla osób przybyłych z zagranicy

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz regionalne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzą szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym (https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/)
 • Na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/) oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (https://www.orpeg.pl/bezplatne-materialy-dydaktyczne/) opublikowane są nieodpłatne materiały edukacyjne na pracy z uczniem przybywającym
  z zagranicy. Ponadto planowane jest przygotowanie kolejnych materiałów
  w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Żródło:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-do-polskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie, dostęp 27.02.2022r.