Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Dyrektor Poradni informuje, że decyzją Starosty Powiatu Pruszkowskiego (Zarządzenie nr 40 Starosty Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2017r.), zgodnie art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie została wskazana do pełnienia w powiecie pruszkowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno– rehabilitacyjno– opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Rozwiązanie ma wzmocnić istniejące formy pomocy i pozwolić skoordynować działalność różnych placówek funkcjonujących w powiecie pruszkowskim. W latach 2017- 2021 zostały zrealizowane zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego dla dzieci  z powiatu pruszkowskiego.

Aktualnie zadania WOKRO realizowane są na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/502 z dnia 14 kwietnia 2022r w Warszawie. Realizacja zadań odbywać się będzie w latach 2022-2026.

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

  1. Organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka i udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, b) prowadzenie akcji informacyjnych, c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

Projekt finansowany jest z budżetu państwa.

Podstawę prawną Projektu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. 2016, poz 1860), Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ( Dz.U. 2016, poz. 1250) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1712).