Druki do pobrania

Druki dla dyrektorów, nauczycieli i szkolnych specjalistów
Wniosek dyrektora szkoły o wydanie opinii w sprawie realizowania przez ucznia indywidualnego toku lub programu nauki

wraz z opinią nauczyciela prowadzącego w szkole zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek wraz z informacją o dotychczasowych osiągnięciach ucznia, oraz opinią wychowawcy klasy o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, mozliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym ucznia.

Wniosek dyrektora przedszkola/szkoły o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia

wraz z informacją przedszkola/szkoły o przebiegu dotychczasowej pomocy udzielanej uczniowi oraz o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym dziecka.

Wniosek dyrektora szkoły o wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce ucznia szkoły ponadpodstawowej

wraz z opinią Rady Pedagogicznej i informacją o przebiegu dotychczasowej pomocy udzielanej uczniowi oraz o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym ucznia.

Opinia nauczycieli - zespół orzekający

Opinia nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem - dla potrzeb zespołu orzekającego działającego przy publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Opinia nauczycieli - badanie ogólne

Opinia nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym dziecka oraz informacja o przebiegu dotychczasowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi na terenie placówki.

Opinia nauczyciela matematyki - diagnoza dziecka z trudnościami w nauce matematyki

Opinia nauczyciela matematyki o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym ucznia z trudnościami w nauce matematyki oraz informacja o przebiegu dotychczasowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi na terenie placówki.
Druki dla rodziców i opiekunów
Zaświadczenie lekarskie - badanie ogólne

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu diagnostycznego publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Zaświadczenie lekarskie zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, przeprowadzającego postępowanie orzekające w sprawie potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia dla potrzeb zespołu orzekającego publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, przeprowadzającego postępowanie orzekające w sprawie indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. 

Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne lub wczesne wspomaganie

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla potrzeb zespołu orzekającego publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, przeprowadzającego postępowanie orzekające w sprawie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zaświadczenie lekarskie - dziecko słabosłyszące/niesłyszące

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka słabosłyszącego/niesłyszącego dla potrzeb zespołu orzekającego publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, przeprowadzającego postępowanie orzekające w sprawie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zaświadczenie lekarskie - dziecko słabowidzące/niewidzące

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka słabowidzącego/niewidzącego dla potrzeb zespołu orzekającego publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, przeprowadzającego postępowanie orzekające w sprawie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wniosek rodzica o wydanie orzeczenia, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Wniosek rodzica o przekazanie teczki


Inne
Zmiany w przepisach prawa oświatowego, rozporządzenia MEN rok szkolny 2017-2018