Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

21 października 2021 r. – Międzynarodowy Dzień Mediacji

21 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

Międzynarodowy Dzień Mediacji jest okazją dla mediatorów do promowania mediacji w Polsce. Jest to dzień, w którym można zwrócić większą uwagę wielu innych środowisk zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów (szkoły, organizacje przedsiębiorców, instytucje zajmujące się pomocą rodzinie, administracja państwowa itp.) na możliwość stałej współpracy z działającymi w Polsce ośrodkami i organizacjami mediacyjnymi.

Mediacja rodzinna – definicja

Mediacja to pozasądowy proces dochodzenia do porozumienia w sytuacji konfliktu przy udziale osoby trzeciej, neutralnej i bezstronnej – mediatora. Jego obecność pozwala stronom spojrzeć w nowy sposób na dzielące je kwestie i stworzyć atmosferę pracy ukierunkowaną na ich rozwiązanie. Mediator, w przeciwieństwie do arbitra i sędziego, nie podejmuje decyzji za uczestników sporu, strony zachowują kontrolę na procesem pojednania i wypracowanymi ustaleniami końcowymi. Mediator dba o zachowanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery, która w konsekwencji może wzmacniać relacje między stronami, oparte na szacunku i zaufaniu.

Zastosowanie mediacji

Mediacja jako forma polubownego rozwiązania konfliktu może być stosowana w każdym sporze, w którym skłócone strony mają gotowość porozmawiania ze sobą o dzielących je kwestiach z udziałem osoby trzeciej oraz wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań. Przedmiotem mogą być kwestie o charakterze małżeńskim, rodzinnym, społecznym, gospodarczym, pracowniczym, politycznym itd.

Mediacji nie należy stosować w sytuacji długotrwałej przemocy w rodzinie, oraz gdy strona jest uzależniona od alkoholu, narkotyków, czy innych środków. Dopuszcza się ją w przypadku incydentalnej przemocy.

Mediacja rodzinna może być znakomitym środkiem naprawy relacji między małżonkami, między dziećmi a rodzicami, teściami, czy w innymi członkami rodziny.

Na szczególne podkreślenie zasługuje rola mediacji rodzinnej w ochronie interesów dzieci w konfliktach rodziców, np. w sytuacji ich separacji czy rozwodu). Mediator pomaga rodzicom w poszukiwaniu rozwiązań jak najbardziej korzystnych z punktu widzenia potrzeb dziecka.

W związku z nowelizacją  w 2009 r. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w artykule 58, mówiącym o władzy rodzicielskiej rodziców po rozwodzie, wprowadzono zapis m. in. o wypracowaniu przez nich wspólnego planu wychowawczego. Mediatorzy rodzinni będą wspierać rodziców w poszukiwaniu consensusu i ułożenia szczegółowego planu opieki rodzicielskiej, który będą oni mogli przedstawić sądowi do zatwierdzenia. Pomoc taka jest niezbędna w sytuacji silnego konfliktu między stronami i trudności w komunikacji, co nierzadko uniemożliwia samodzielne wypracowanie jakiegokolwiek porozumienia.

Mediacja rodzinna pomaga znaleźć rozwiązanie w konfliktach pomiędzy:

 • małżonkami, którzy chcą znaleźć rozwiązania narastających konfliktów
 • małżonkami, którzy chcą uratować swój związek
 • małżonkami, którzy chcą godnie się rozstać
 • osobami, które zamierzają stworzyć wspólny związek
 • rodzicami a dziećmi
 • między rodzeństwem
 • między dziadkami a dziećmi
 • między rodzinami
 • między członkami dalszej rodziny
 • między synową (zięciem) i teściową czy teściem
 • w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

Mediacja w sprawach cywilnych

10 grudnia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku nowelizująca kodeks postępowania cywilnego wprowadzając mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów. Mediacja stosowana jest w sprawach cywilnych – gospodarczych i rodzinnych.

Do ośrodka mediacyjnego można zgłosić się z własnej inicjatywy lub na podstawie postanowienia sądu. Najczęściej sąd korzysta z tego prawa w przypadku spraw rozwodowych i opiekuńczych, np. dotyczących ustalenia kontaktów dziecka z rozwiedzionymi rodzicami.

Ważne jest to, że mediacja może być zastosowana w konfliktach, zanim strony rozpoczną postępowanie sądowe. Mediacja pozwala zaoszczędzić czas oraz uniknąć ponoszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Decyzje odnośnie rozwiązania danej sytuacji konfliktowej pozostawia stronom, których wspólne uzgodnienia spisywane są w formie ugody. Na wniosek stron sąd zatwierdza porozumienie mediacyjne i nadaje mu klauzulę wykonalności.

Zasada dobrowolności uczestniczenia w procesie mediacyjnym pozwala stronom sporu odstąpić  od mediacji i skorzystać z postępowania sądowego.

Tradycja MDM na świecie

Na świecie tradycja Międzynarodowego Dnia Rozwiązywania Konfliktów znana jest od 2005 roku. Święto przypadające w każdy trzeci czwartek października zainicjowane zostało przez Association for Conflict Resolution (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów). Jego celem jest pogłębianie społecznej świadomości w kwestii pokojowych metod rozwiązywania konfliktów: mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp.  Jest ono również okazją do uhonorowania działań, pracy i zaangażowania środowiska profesjonalistów, zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. W tym dniu zwraca się szczególną uwagę na wkład mediatorów w budowanie życia społecznego opartego na dialogu i porozumieniu, uświadamia opinii społecznej korzyści wynikające ze stosowania alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania konfliktów i sporów.

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz towarzyszące im imprezy odbywają się  w kilkunastu krajach na czterech kontynentach. W 2006 roku oficjalny patronat nad świętem objęło Światowe Forum Mediacji (World Mediation Forum) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca mediatorów oraz organizacje i ośrodki mediacyjne z całego świata.

Baza mediatorek i mediatorów SMR

https://smr.org.pl/mediatorzy/baza-mediatorek-i-mediatorow-smr/

Lista Ośrodków Mediacji Rodzinnej rekomendowanych przez  SMR:

Fundacja „Sto Pociech”
ul.Freta 20/24a, 00-227 Warszawa
www.stopociech.pl
e-mail:mediacje@stopociech.pl
tel.698 645 365

Komitet Ochrony Praw Dziecka-Ośrodek Mediacyjny Ośrodek Mediacyjny przy KOPD, oddz.Warszawa
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
www.kopd.pl;
tel.: 602-678-684

Mediatorzy.pl
ul. Wspólna 54a lok. 10, 00-684 Warszawa
www.mediatorzy.pl
e-mail: biuro@mediatorzy.pl
tel.22 412 51 12

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Sopocie Polskie Centrum Mediacji Oddział w Sopocie
Al. Niepodległosci 797 B, 81-810 Sopot
tel. 58 342 42 05, tel. kom. 661 618 804
e-mail: pcmsopot@mediator.org.pl