Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Podziękowania dla Dyrektorów i Nauczycieli powiatu pruszkowskiego

W roku szkolnym 2017/2018 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Pruszkowie  bierze udział w pozakonkursowym projekcie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” w ramach osi priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i pilotażowe wdrożenie rozwiązań wpływających na podniesienie jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości stosowania zindywidualizowanego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

     Składamy gorące podziękowania wszystkim Dyrektorom i Nauczycielom Szkół Podstawowych z powiatu pruszkowskiego, którzy aktywnie włączyli się w działania prowadzone w ramach projektu, uczestniczyli w badaniach przy wykorzystaniu modelowego zestawu narzędzi diagnozy obszaru  emocjonalno-społecznego uczniów w wieku 9–13 lat (narzędzie TROS-KA) oraz uczestniczyli spotkaniach postdiagnostycznych w ramach opracowania modelowych systemów oddziaływań interwencyjnych.

     Dzięki Państwa zaangażowaniu razem przyczyniamy się do wypracowania ogólnopolskich standardów dobrej współpracy pomiędzy poradniami a szkołami w zakresie udzielania uczniom efektywnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Monika Gromadzińska – Miszczak

Dyrektor Poradni

Dyrektor Poradni informuje, że decyzją Starosty Powiatu Pruszkowskiego (Zarządzenie nr 40 Starosty Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2017r.) Czytaj dalej…