Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

 Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz. U. z 2021 r. , poz. 1082),
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
– Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1616),
– Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743),
– Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199, z późn. zm.).

Kto może korzystać z tej formy nauki?

  1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania są wydawane dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola/szkoły.
  2. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół, mających siedzibę na terenie powiatu pruszkowskiego. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydawane są dla dzieci, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego.

Jakie dokumenty należy  przygotować?

  1. Zaświadczenie o  stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego – zaświadczenie lekarskie  (wzór do pobrania). W zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka/ucznia lekarz określa: rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD); czy stan zdrowia dziecka znacznie utrudnia czy  też uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola/szkoły; przewidywany okres (nie krótszy niż 30 dni), w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; wynikające z  choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka/ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie.
  2.  Opinia z przedszkola lub ze  szkoły  wydana przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem –  opinia nauczycieli  (wzór do pobrania).
  3. Wyniki dotychczas  przeprowadzonych  obserwacji  lub badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i  innych. Jeżeli dziecko/uczeń nie  było wcześniej diagnozowane przez  psychologa, pedagoga, logopedę, obserwacje/badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzą specjaliści tutejszej poradni wskazani przez Przewodniczącą Zespołu Orzekającego ds. indywidualnego nauczania. 

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć bezpośrednio do Pani Maryli Żywiałkowskiej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania (tel. 22 758-68-29). W oparciu o dostarczone dokumenty oraz rozmowę z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem, zostaną określone aktualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne dziecka/ucznia wynikające  z jego stanu zdrowia oraz ustalone zostaną możliwe sposoby ich zaspokojenia. W trakcie spotkania rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń złoży wniosek o wydanie  orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Terminy wydawania i przekazywania orzeczeń

  1. Zespół Orzekający Poradni zostaje zwołany w celu rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania , w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
  2. Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy za pokwitowaniem w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.
  3. Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.

Odwołania

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania można uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Poradni – tel. 22 758-68-29