Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży

 Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz. U. z 2019 r. , poz. 1148),
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
– Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1616),
– Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743),
– Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199, z późn. zm.).

Kto może korzystać z tej formy nauki?

  1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania są wydawane dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola/szkoły.
  2. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół, mających siedzibę na terenie powiatu pruszkowskiego. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydawane są dla dzieci, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego.

Jakie dokumenty należy  przygotować?

  1. Zaświadczenie o  stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego – zaświadczenie lekarskie  (wzór do pobrania). W zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka/ucznia lekarz określa: rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD); czy stan zdrowia dziecka znacznie utrudnia czy  też uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola/szkoły; przewidywany okres (nie krótszy niż 30 dni), w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; wynikające z  choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka/ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie.
  2.  Opinia z przedszkola lub ze  szkoły  wydana przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem –  opinia nauczycieli  (wzór do pobrania).
  3. Wyniki dotychczas  przeprowadzonych  obserwacji  lub badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i  innych. Jeżeli dziecko/uczeń nie  było wcześniej diagnozowane przez  psychologa, pedagoga, logopedę, obserwacje/badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzą specjaliści tutejszej poradni wskazani przez Przewodniczącą Zespołu Orzekającego ds. indywidualnego nauczania. 

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Komplet powyższych dokumentów należy złożyć bezpośrednio u Przewodniczącej Zespołu Orzekającego ds. indywidualnego nauczania, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania (tel. 22 758-68-29). W oparciu o dostarczone dokumenty oraz rozmowę z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem, zostaną określone aktualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne dziecka/ucznia wynikające  z jego stanu zdrowia oraz ustalone zostaną możliwe sposoby ich zaspokojenia. W trakcie spotkania rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń złoży wniosek o wydanie  orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Terminy wydawania i przekazywania orzeczeń

  1. Zespół Orzekający Poradni zostaje zwołany w celu rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania , w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
  2. Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy za pokwitowaniem w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.
  3. Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.

Odwołania

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

 Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania można uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Poradni – tel. 22 758-68-29