Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży

Informacja dla rodziców / opiekunów prawnych

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz. U. z 2021 r. , poz.1082),
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),
– Rozporządzenie MEN dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r., poz. 1578)
– Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743),
– Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r., poz. 199, z późn. zm.).

 

Kto może korzystać z tej formy nauki?

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami (dzieci niesłyszące; słabosłyszące; niewidome; słabowidzące; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.
 2. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół, mających siedzibę na terenie powiatu pruszkowskiego. W przypadku dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub aktualnie nie uczęszczają do przedszkola, szkoły lub ośrodka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane są dla dzieci i młodzieży, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego

                                                                         Jakie dokumenty należy  przygotować?

 1. Pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka albo pełnoletniego ucznia o rozpatrzenie sprawy przez Zespół Orzekający: wniosek.
 2. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia niezbędne do wydania orzeczenia w przypadku dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami: zaświadczenie lekarskie.
 3. Opinię ze szkoły wydaną przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem: opinia nauczycieli.
 4. Inna dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie. Jeżeli dziecko nie było wcześniej diagnozowane przez psychologa, pedagoga lub logopedę, obserwacje/badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzą specjaliści poradni zgodnie z przydziałem obowiązków – Znajdź specjalistę.

                                                                               Gdzie należy złożyć dokumenty?

Komplet dokumentów niezbędnych do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć bezpośrednio u specjalistów prowadzących postępowanie diagnostyczne – Harmonogram pracy.

 

Terminy wydawania i przekazywania orzeczeń

 1. Zespół Orzekający Poradni zostaje zwołany w celu rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
 3. Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy za pokwitowaniem, w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.
 4. Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.

 

Odwołania

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje w sprawie kształcenia specjalnego można uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Poradni – tel. 22 758-68-29

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYDANYCH PRZED DNIEM 1 WRZEŚNIA 2017 r.

Przypominamy, że:

 • Zgodnie z art. 312, pkt.1 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DU. z 2017 r., poz. 60), Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed dniem 1 września 2017 r. na okres:

1) I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,

2) II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.