Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.:Dz. U. z 2021 r. , poz. 1082),
– Rozporządzenie MEN dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. z 2013r., poz.529),
– Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1743),
– Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r., poz. 199, z późn. zm.).

 

Kto może korzystać z tej formy pomocy?

  1. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych wydaje się dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.
  2. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie wydaje orzeczenia dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie powiatu pruszkowskiego. W przypadku dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz dzieci, które nie są jeszcze objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub aktualnie nie uczęszczają do przedszkola, szkoły lub ośrodka, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno‑wychowawczych , wydawane są dla dzieci i młodzieży, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego.

 

Jakie dokumenty należy  przygotować?

  1. Pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka albo pełnoletniego ucznia o rozpatrzenie sprawy przez Zespół Orzekający: wniosek.
  2. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia niezbędne do wydania orzeczenia w przypadku dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami: zaświadczenie lekarskie.
  3. Opinię ze szkoły wydaną przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem: opinia nauczycieli.
  4. Inna dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie. Jeżeli dziecko nie było wcześniej diagnozowane przez psychologa, pedagoga lub logopedę, obserwacje/badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzą specjaliści poradni, zgodnie z przydziałem placówek z terenu powiatu pruszkowskiego – Znajdź specjalistę.

 

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Komplet dokumentów niezbędnych do wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych należy złożyć bezpośrednio u specjalistów prowadzących postępowanie diagnostyczne – Harmonogram pracy.

 

Terminy wydawania i przekazywania orzeczeń

  1. Zespół Orzekający Poradni zostaje zwołany w celu rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.
  3. Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy za pokwitowaniem, w poradni, w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.
  4. Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.

 

Odwołania

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Zespołu Orzekającego, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Dodatkowe informacje

         Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Sekretariacie Poradni – tel. 22 758-68-29