Oferta zajęć

                         

Procedura  przyjęcia dziecka na zajęcia specjalistyczne prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie  w roku szkolnym 2021/2022

1.Podstawą zgłoszenia dziecka na zajęcia specjalistyczne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszkowie jest diagnoza psychologiczna, pedagogiczna (w tym nauczycielska), logopedyczna lub medyczna, wskazująca na potrzebę objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.Osobami zgłaszającymi dzieci na zajęcia są rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

3.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka kontaktują się telefonicznie ze specjalistą prowadzącym zajęcia i ustalają konkretny termin spotkania na terenie poradni. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz analizy przedstawionych dokumentów specjaliści poradni dokonują kwalifikacji na zajęcia.

4.Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia może wymagać dodatkowej konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej lub medycznej (o czym specjalista poinformuje rodziców).

5.Specjalista przekazuje rodzicom przyjętych dzieci termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

6.Dzieci, które zostały zakwalifikowane  na zajęcia, ale z powodu braku miejsc nie rozpoczną zajęć we wrześniu w danym roku szkolnym, zapisywane są na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości, przyjmowane w trakcie roku szkolnego. W przypadku zwolnienia się miejsca, specjalista niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem i przekazuje informację o dostępnym terminie zajęć dla dziecka.

7.Przed rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, pisemnie potwierdza, że został poinformowany o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie drogi na zajęcia oraz drogi powrotnej z zajęć, wyraża zgodę lub jej brak na możliwość uczestniczenia w zajęciach studentów obserwujących określony rodzaj terapii, a także zobowiązuje się do przestrzegania  ustaleń i zasad obowiązujących w trakcie zajęć grupowych lub indywidualnych ( druk do podpisu przez rodzica u specjalisty prowadzącego zajęcia).

8.Zajęcia są zaplanowane na jeden semestr lub jeden rok szkolny (w zależności od charakteru terapii). Odbywają się cyklicznie. Ewentualna kontynuacja jest możliwa pod warunkiem stwierdzenia takiej konieczności przez specjalistę prowadzącego zajęcia (decyzje są podejmowane indywidualnie, po zakończeniu jednego cyklu spotkań).

9.Zapisy na zajęcia specjalistyczne prowadzimy od 1 września 2021r. Nabór na zajęcia grupowe trwa do 17 września 2021r.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW DO SPECJALISTÓW UDZIELA SEKRETARIAT PORADNI  tel. 22 758 68 29 w godzinach 8.00 – 18.00

 

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2021/2022

 

WIEK 0-3 R.Ż

Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Terapia indywidualna rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne u dzieci od 6 – 10 rż mgr M. Przybyło
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska, mgr E. Izwantowska, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka
Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk
„Matematyka na wesoło dla 6 latków” mgr D. Sobczyńska

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

Terapia indywidualna rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne u dzieci od 6 – 10 rż mgr M. Przybyło
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla dzieci  z trudnościami emocjonalnymi mgr D. Wołek
Psychoterapia indywidualna mgr M. Kiczyńska- Cieślak
Terapia metodą Biofeedback mgr A. Podrażka
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska, mgr E. Izwantowska, mgr M. Skulska, mgr D. Sobczyńska, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka
„Dam radę – zajęcia dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną” mgr E. Izwantowska
„Matematyka na wesoło dla 7 latków” mgr D. Sobczyńska
Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk

DRUGI ETAP EDUKACYJNY

 „Terapia ręki” (zajęcia indywidualne dla uczniów ze zdiagnozowanymi trudnościami o charakterze dysgrafii mgr M. Skulska, mgr M. Skorupińska

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska, mgr E. Izwantowska, mgr M.  Skulska, mgr D. Sobczyńska
Zajęcia indywidualne  wspierające rozwój emocjonalno – społeczny dla dzieci i młodzieży, prowadzone w modelu psychologii pozytywnej mgr E. Iwanowska
Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży prowadzone w nurcie TSR mgr E. Parys, mgr A. Podrażka, mgr A. Bartosik
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla dzieci i młodzieży  z trudnościami emocjonalnymi mgr D. Wołek
Psychoterapia indywidualna mgr M. Kiczyńska- Cieślak
Terapia metodą Biofeedback mgr A. Podrażka
Terapia kognitywna metodą Instrumental Enrichment mgr A. Bartosik, mgr M. Żywiałkowska, mgr M. Usiądek
Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk
Profilaktyka uzależnień – porady indywidualne mgr M. Kiczyńska – Cieślak
Zajęcia dla młodzieży z doradztwa zawodowego mgr B. Fronczek
Konsultacje dla uczniów  słabosłyszących, słabowidzących A. Szostak, mgr W. Janczara

EDUKACJA PONADPODSTAWOWA

Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla młodzieży  z trudnościami emocjonalnymi mgr D. Wołek
Zajęcia indywidualne dla młodzieży prowadzone w nurcie TSR mgr E. Parys, mgr A. Podrażka, mgr A. Bartosik
Psychoterapia indywidualna mgr M. Kiczyńska- Cieślak
Zajęcia indywidualne  wspierające rozwój emocjonalno – społeczny dla młodzieży, prowadzone     w modelu psychologii pozytywnej mgr E. Iwanowska
Terapia kognitywna metodą Instrumental Enrichment mgr A. Bartosik, mgr M. Żywiałkowska, mgr M. Usiądek
Profilaktyka uzależnień – porady indywidualne mgr M. Kiczyńska – Cieślak
Zajęcia dla młodzieży z doradztwa zawodowego mgr B. Fronczek
Konsultacje dla uczniów  słabosłyszących, słabowidzących mgr A. Szostak, mgr W. Janczara
 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2021/2022

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

„Usprawniamy grafomotorykę” dla 5-6 latków mgr M. Motyl
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  w parach dla 5-6 latków mgr E. Izwantowska, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w parach mgr E. Izwantowska, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka
Trening koncentracji uwagi w parach dla dzieci z klas III-IV mgr M. Skorupińska
Jak radzić sobie ze złością– zajęcia grupowe mgr D. Wołek, mgr M. Kiczyńska- Cieślak

DRUGI ETAP EDUKACYJNY

 Zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV-VI z trudnościami  w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami mgr E. Iwanowska, mgr A. Bartosik
„Umiem tabliczkę mnożenia” – zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV i V mgr E. Iwanowska, mgr A. Bartosik
Trening dla dzieci nieśmiałych z klas IV- VI mgr D. Wołek, mgr M. Kiczyńska- Cieślak
Trening relaksacyjny z elementami Artterapii i Mindfulness dla dzieci z klas VI-VIII, doświadczających  trudności emocjonalnych mgr M. Skorupińska
Trening koncentracji uwagi w parach dla dzieci z klas III-IV mgr M. Skorupińska
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z ZA z klas IV – VI mgr D. Wołek, mgr M. Jedlińska
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z ZA z klas VII – VIII  z elementami profilaktyki uzależnień mgr D. Wołek, mgr M. Jedlińska
Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z klas IV – VI mgr M. Kiczyńska- Cieślak, mgr P. Hryniewicz
Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży z problemami emocjonalnymi z klas VII – VIII mgr M. Kiczyńska- Cieślak, mgr P. Hryniewicz
Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego na terenie placówek oświatowych powiatu pruszkowskiego mgr B. Fronczek
 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, WYCHOWAWCÓW 2021/2022

 

Konsultacje dla rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli dzieci  i młodzieży słabosłyszących, słabowidzących mgr A. Szostak, mgr. W. Janczara
„Jak wspierać rozwój małego dziecka w domu? ” – konsultacje i porady Wszyscy specjaliści z zespołu diagnostyczno – terapeutycznego małego dziecka
„Zbuntowany junior” – indywidualne zajęcia psychoedukacyjne mgr M. Motyl
„Zbuntowany nastolatek” – indywidualne zajęcia psychoedukacyjne mgr D. Wołek
Warsztat dla rodziców/opiekunów dzieci z ADHD i zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi mgr D. Wołek, mgr M. Kiczyńska-Cieślak
Sieć współpracy i samokształcenia dla szkolnych specjalistów Koordynator: mgr U. Szymczyk
Sieć współpracy i samokształcenia dla przedszkolnych specjalistów Koordynator: mgr M. Przybyło
Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych mgr B. Fronczek
Konsultacje dla specjalistów placówek oświatowych prowadzących programy profilaktyczne mgr M. Kiczyńska- Cieślak
Konsultacje i porady Wszyscy specjaliści Poradni