Oferta zajęć

                         

Procedura  przyjęcia dziecka na zajęcia specjalistyczne prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie  w roku szkolnym 2022/2023

1.Podstawą zgłoszenia dziecka na zajęcia specjalistyczne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszkowie jest diagnoza psychologiczna, pedagogiczna (w tym nauczycielska), logopedyczna lub medyczna, wskazująca na potrzebę objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.Osobami zgłaszającymi dzieci na zajęcia są rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

3.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka kontaktują się telefonicznie ze specjalistą prowadzącym zajęcia i ustalają konkretny termin spotkania na terenie poradni. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz analizy przedstawionych dokumentów specjaliści poradni dokonują kwalifikacji na zajęcia.

4.Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia może wymagać dodatkowej konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej lub medycznej (o czym specjalista poinformuje rodziców).

5.Specjalista przekazuje rodzicom przyjętych dzieci termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

6.Dzieci, które zostały zakwalifikowane  na zajęcia, ale z powodu braku miejsc nie rozpoczną zajęć we wrześniu w danym roku szkolnym, zapisywane są na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości, przyjmowane w trakcie roku szkolnego. W przypadku zwolnienia się miejsca, specjalista niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem i przekazuje informację o dostępnym terminie zajęć dla dziecka.

7.Przed rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, pisemnie potwierdza, że został poinformowany o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie drogi na zajęcia oraz drogi powrotnej z zajęć, wyraża zgodę lub jej brak na możliwość uczestniczenia w zajęciach studentów obserwujących określony rodzaj terapii, a także zobowiązuje się do przestrzegania  ustaleń i zasad obowiązujących w trakcie zajęć grupowych lub indywidualnych ( druk do podpisu przez rodzica u specjalisty prowadzącego zajęcia).

8.Zajęcia są zaplanowane na jeden semestr lub jeden rok szkolny (w zależności od charakteru terapii). Odbywają się cyklicznie. Ewentualna kontynuacja jest możliwa pod warunkiem stwierdzenia takiej konieczności przez specjalistę prowadzącego zajęcia (decyzje są podejmowane indywidualnie, po zakończeniu jednego cyklu spotkań).

9.Zapisy na zajęcia specjalistyczne prowadzimy od 1 września 2022 r. Nabór na zajęcia grupowe oraz korekcyjno-kompensacyjne trwa do 16 września 2022 r.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW DO SPECJALISTÓW UDZIELA SEKRETARIAT PORADNI  tel. 22 758 68 29 w godzinach 8.00 – 18.00

 

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2022/2023

 

WIEK 0-3 R.Ż

Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonaln0-społeczne dla dzieci 6 letnich  mgr M. Przybyło
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska, mgr E. Izwantowska, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka, mgr K. Strębska
Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk
„Matematyka na wesoło dla 6 latków” mgr D. Sobczyńska
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci uczestniczących w zajęciach obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) mgr P. Kryńska-Ożarek
Konsultacje z psychologiem dla dzieci w języku ukraińskim  mgr O. Sliusarenko

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

Terapia indywidualna rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne u dzieci od 7 – 10 rż mgr M. Przybyło
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla dzieci  z trudnościami emocjonalnymi mgr D. Wołek
Terapia metodą Biofeedback mgr A. Podrażka
Terapia metodą Biofeedback dla dzieci z ADHD mgr M. Żywiałkowska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska, mgr E. Izwantowska, mgr M. Skulska, mgr D. Sobczyńska, mgr K. Strębska
„Dam radę – zajęcia dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną” mgr E. Izwantowska
„Matematyka na wesoło dla 7 latków” mgr D. Sobczyńska
Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk
Trening słuchowy mgr D. Sobczyńska
„Włącz emocje” zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny mgr P. Janeczek
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonaln0-społeczne dla dzieci 7-10 letnich  mgr M. Przybyło
Konsultacje z psychologiem dla dzieci w języku ukraińskim  mgr O. Sliusarenko

DRUGI ETAP EDUKACYJNY

 „Terapia ręki” (zajęcia indywidualne dla uczniów ze zdiagnozowanymi trudnościami o charakterze dysgrafii mgr M. Skulska

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska, mgr E. Izwantowska, mgr M.  Skulska, mgr D. Sobczyńska, mgr K. Strębska
Zajęcia indywidualne  wspierające rozwój emocjonalno – społeczny dla dzieci i młodzieży, prowadzone w modelu psychologii pozytywnej mgr E. Iwanowska
Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży prowadzone w nurcie TSR mgr E. Parys, mgr A. Podrażka
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla dzieci i młodzieży  z trudnościami emocjonalnymi mgr D. Wołek
Terapia metodą Biofeedback mgr A. Podrażka
Terapia metodą Biofeedback dla dzieci z ADHD mgr M. Żywiałkowska
Terapia kognitywna metodą Instrumental Enrichment mgr A. Bartosik, mgr M. Żywiałkowska
„Włącz emocje” zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny mgr P. Janeczek
Trening słuchowy mgr D. Sobczyńska
Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk
Konsultacje dla uczniów  słabosłyszących, słabowidzących mgr W. Janczara
Konsultacje z psychologiem dla dzieci w języku ukraińskim  mgr O. Sliusarenko

EDUKACJA PONADPODSTAWOWA

Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla młodzieży  z trudnościami emocjonalnymi mgr D. Wołek
Zajęcia indywidualne dla młodzieży prowadzone w nurcie TSR mgr E. Parys, mgr A. Podrażka, mgr A. Bartosik
Zajęcia indywidualne  wspierające rozwój emocjonalno – społeczny dla młodzieży, prowadzone  w modelu psychologii pozytywnej mgr E. Iwanowska
Terapia kognitywna metodą Instrumental Enrichment mgr A. Bartosik, mgr M. Żywiałkowska
Terapia metodą Biofeedback  mgr A. Podrażka
Terapia metodą Biofeedback dla dzieci z ADHD mgr M. Żywiałkowska
Konsultacje dla uczniów w kryzysie emocjonalnym mgr M. Skorupińska
Konsultacje dla uczniów  słabosłyszących, słabowidzących mgr W. Janczara
Konsultacje z psychologiem dla dzieci w języku ukraińskim  mgr O. Sliusarenko
 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2022/2023

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

„Usprawniamy grafomotorykę” dla 5-6 latków mgr M. Motyl
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  w parach dla 5-6 latków mgr E. Izwantowska

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w parach mgr E. Izwantowska
Jak radzić sobie ze złością– zajęcia grupowe mgr D. Wołek, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka

DRUGI ETAP EDUKACYJNY

 Zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV-VI z trudnościami  w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami mgr E. Iwanowska, mgr A. Bartosik
„Umiem tabliczkę mnożenia” – zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV i V mgr E. Iwanowska, mgr A. Bartosik
Trening dla dzieci nieśmiałych z klas IV- VI mgr D. Wołek, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka
Arteterapia dla uczniów z klas IV-VI (dla dzieci lękowych i nadwrażliwych emocjonalnie)  mgr M. Skorupińska
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z ZA z klas IV – VI mgr D. Wołek, mgr M. Jedlińska
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z ZA z klas VII – VIII   mgr D. Wołek, mgr M. Jedlińska
Zajęcia grupowe podnoszące kompetencje emocjonalno-społecze prowadzone w języku ukraińskim dla uczniów z klas VI-VIII mgr O. Sliusarenko
 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, WYCHOWAWCÓW 2022/2023

 

Konsultacje dla rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli dzieci  i młodzieży słabosłyszących, słabowidzących mgr. W. Janczara
„Jak wspierać rozwój małego dziecka w domu? ” – konsultacje i porady Wszyscy specjaliści z zespołu diagnostyczno – terapeutycznego małego dziecka
„Zbuntowany junior” – indywidualne zajęcia psychoedukacyjne mgr M. Motyl, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka
„Zbuntowany nastolatek” – indywidualne zajęcia psychoedukacyjne mgr D. Wołek
Sieć współpracy i samokształcenia dla szkolnych specjalistów Koordynator: mgr A. Galas
Sieć współpracy i samokształcenia dla przedszkolnych specjalistów Koordynator: mgr M. Przybyło
Konsultacje dla rodziców i opiekunów w języku ukraińskim mgr O. Sliusarenko
Konsultacje i porady Wszyscy specjaliści Poradni