Oferta zajęć

                         

Procedura  przyjęcia dziecka na zajęcia specjalistyczne prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie  w roku szkolnym 2023/2024

1.Podstawą zgłoszenia dziecka na zajęcia specjalistyczne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszkowie jest diagnoza psychologiczna, pedagogiczna (w tym nauczycielska), logopedyczna lub medyczna, wskazująca na potrzebę objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.Osobami zgłaszającymi dzieci na zajęcia są rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

3.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka kontaktują się telefonicznie ze specjalistą prowadzącym zajęcia i ustalają konkretny termin spotkania na terenie poradni. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz analizy przedstawionych dokumentów specjaliści poradni dokonują kwalifikacji na zajęcia.

4.Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia może wymagać dodatkowej konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej lub medycznej (o czym specjalista poinformuje rodziców).

5.Specjalista przekazuje rodzicom przyjętych dzieci termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

6.Dzieci, które zostały zakwalifikowane  na zajęcia, ale z powodu braku miejsc nie rozpoczną zajęć we wrześniu w danym roku szkolnym, zapisywane są na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości, przyjmowane w trakcie roku szkolnego. W przypadku zwolnienia się miejsca, specjalista niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem i przekazuje informację o dostępnym terminie zajęć dla dziecka.

7.Przed rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, pisemnie potwierdza, że został poinformowany o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie drogi na zajęcia oraz drogi powrotnej z zajęć, wyraża zgodę lub jej brak na możliwość uczestniczenia w zajęciach studentów obserwujących określony rodzaj terapii, a także zobowiązuje się do przestrzegania  ustaleń i zasad obowiązujących w trakcie zajęć grupowych lub indywidualnych ( druk do podpisu przez rodzica u specjalisty prowadzącego zajęcia).

8.Zajęcia są zaplanowane na jeden semestr lub jeden rok szkolny (w zależności od charakteru terapii). Odbywają się cyklicznie. Ewentualna kontynuacja jest możliwa pod warunkiem stwierdzenia takiej konieczności przez specjalistę prowadzącego zajęcia (decyzje są podejmowane indywidualnie, po zakończeniu jednego cyklu spotkań).

9.Zapisy na zajęcia specjalistyczne prowadzimy od 1 września 2023 r. Nabór na zajęcia grupowe oraz korekcyjno-kompensacyjne trwa do 15 września 2023 r.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW DO SPECJALISTÓW UDZIELA SEKRETARIAT PORADNI  tel. 22 758 68 29 w godzinach 8.00 – 18.00

 

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2023/2024

 

WIEK 0-3 R.Ż

Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska, mgr E. Izwantowska, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka
Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk
„Matematyka na wesoło dla 6 latków” mgr D. Sobczyńska
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci uczestniczących w zajęciach obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) mgr P. Kryńska-Ożarek
„ Już wiem”- zajęcia dla  dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu słuchowo-językowym i wzrokowo-ruchowym (dla dzieci uczestniczących w zajęciach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) mgr K. Strębska
Konsultacje z psychologiem dla dzieci w języku ukraińskim  mgr O. Sliusarenko

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

Trening koncentracji uwagi i relaksacji dla dzieci i młodzieży z ADHD przy wykorzystaniu metody Biofeedback
mgr M. Żywiałkowska
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska, mgr E. Izwantowska, mgr M. Skulska, mgr D. Sobczyńska
„Dam radę – zajęcia dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną” mgr E. Izwantowska
„Matematyka na wesoło dla 7 latków” mgr D. Sobczyńska
Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk
Trening słuchowy mgr D. Sobczyńska
„ Już wiem”- zajęcia dla  dzieci z trudnościami w opanowaniu umiejętności szkolnych mgr K. Strębska
Konsultacje z psychologiem dla dzieci w języku ukraińskim  mgr O. Sliusarenko

DRUGI ETAP EDUKACYJNY

 „Terapia ręki” (zajęcia indywidualne dla uczniów ze zdiagnozowanymi trudnościami o charakterze dysgrafii mgr M. Skulska

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr M. Motyl, mgr B. Podgórska, mgr E. Izwantowska, mgr M.  Skulska, mgr D. Sobczyńska
Zajęcia indywidualne  wspierające rozwój emocjonalno – społeczny dla dzieci i młodzieży, prowadzone w modelu psychologii pozytywnej mgr E. Iwanowska
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla młodzieży  z trudnościami emocjonalnymi od 12 r.ż. mgr D. Wołek
Trening koncentracji uwagi i relaksacji dla dzieci i młodzieży z ADHD przy wykorzystaniu metody Biofeedback mgr M. Żywiałkowska
Trening słuchowy mgr D. Sobczyńska
Terapia logopedyczna  mgr A. Karbowiak, mgr J. Tomczyk
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów z klas VII-VIII mgr A. Nesteruk
Konsultacje z psychologiem dla dzieci w języku ukraińskim  mgr O. Sliusarenko

EDUKACJA PONADPODSTAWOWA

Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla młodzieży  z trudnościami emocjonalnymi mgr D. Wołek
Zajęcia indywidualne dla młodzieży prowadzone w nurcie TSR mgr A. Podrażka
Trening koncentracji uwagi i relaksacji dla dzieci i młodzieży z ADHD przy wykorzystaniu metody Biofeedback mgr M. Żywiałkowska
„Wysłuchani” – Konsultacje dla uczniów w kryzysie emocjonalnym mgr M. Skorupińska
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu mgr A. Nesteruk
Konsultacje z psychologiem dla dzieci w języku ukraińskim  mgr O. Sliusarenko
 

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2023/2024

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  w parach dla 5-6 latków mgr P. Wiszniewska-Chlebicka

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

Jak radzić sobie ze złością– zajęcia grupowe mgr D. Wołek, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka

DRUGI ETAP EDUKACYJNY

Trening dla dzieci nieśmiałych z klas VII- VIII mgr D. Wołek, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka
Arteterapia dla uczniów z klas IV-V (dla dzieci lękowych i nadwrażliwych emocjonalnie)  mgr M. Skorupińska
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z ZA z klas IV – VI mgr D. Wołek, mgr M. Jedlińska
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z ZA z klas VII – VIII   mgr D. Wołek, mgr M. Jedlińska
Zajęcia grupowe podnoszące kompetencje emocjonalno-społecze prowadzone w języku ukraińskim dla uczniów z klas VI-VIII mgr O. Sliusarenko
 

ZAJĘCIA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, WYCHOWAWCÓW 2023/2024

 

„Jak wspierać rozwój małego dziecka w domu? ” – konsultacje i porady Wszyscy specjaliści z zespołu diagnostyczno – terapeutycznego małego dziecka
„Zbuntowany junior” – indywidualne zajęcia psychoedukacyjne mgr M. Motyl, mgr P. Wiszniewska-Chlebicka
„Zbuntowany nastolatek” – indywidualne zajęcia psychoedukacyjne mgr D. Wołek
Sieć współpracy i samokształcenia dla szkolnych specjalistów Koordynator: mgr A. Galas
Sieć współpracy i samokształcenia dla przedszkolnych specjalistów Koordynator: mgr M. Przybyło
Konsultacje dla rodziców i opiekunów w języku ukraińskim mgr O. Sliusarenko
Konsultacje i porady Wszyscy specjaliści Poradni