Oferta zajęć

                         

Procedura  przyjęcia dziecka na zajęcia specjalistyczne prowadzone na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie  w roku szkolnym 2019/2020

1.Podstawą zgłoszenia dziecka na zajęcia specjalistyczne w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pruszkowie jest diagnoza psychologiczna, pedagogiczna (w tym nauczycielska), logopedyczna lub medyczna, wskazująca na potrzebę objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2.Osobami zgłaszającymi dzieci na zajęcia są rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

3.Specjaliści poradni prowadzący poszczególne zajęcia, ustalają termin spotkania z rodzicami. Na podstawie przeprowadzonej rozmowy oraz analizy przedstawionych dokumentów dokonują kwalifikacji na zajęcia (zgodnie z kolejnością wpływania zgłoszeń).

4.Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia może wymagać dodatkowej konsultacji psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej lub medycznej (o czym specjalista poinformuje rodziców).

5.Specjalista przekazuje rodzicom przyjętych dzieci termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

6.Dzieci, które zostały zakwalifikowane  na zajęcia, ale z powodu braku miejsc nie rozpoczną zajęć we wrześniu w danym roku szkolnym, zapisywane są na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości, przyjmowane w trakcie roku szkolnego. W przypadku zwolnienia się miejsca, specjalista niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem i przekazuje informację o dostępnym terminie zajęć dla dziecka.

7.Przed rozpoczęciem zajęć rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, pisemnie potwierdza, że został poinformowany o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w czasie drogi na zajęcia oraz drogi powrotnej z zajęć, wyraża zgodę lub jej brak na możliwość uczestniczenia w zajęciach studentów obserwujących określony rodzaj terapii, a także zobowiązuje się do przestrzegania  ustaleń i zasad obowiązujących w trakcie zajęć grupowych lub indywidualnych ( druk do podpisu przez rodzica u specjalisty prowadzącego zajęcia).

8.Zajęcia są zaplanowane na jeden semestr lub jeden rok szkolny (w zależności od charakteru terapii). Odbywają się cyklicznie. Ewentualna kontynuacja jest możliwa pod warunkiem stwierdzenia takiej konieczności przez specjalistę prowadzącego zajęcia (decyzje są podejmowane indywidualnie, po zakończeniu jednego cyklu spotkań).

9.Zapisy na zajęcia specjalistyczne prowadzimy od 2 września 2019r.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAPISÓW DO SPECJALISTÓW UDZIELA SEKRETARIAT PORADNI  tel. 22 758 68 29 w godzinach 8.00 – 18.00

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2019/2020

Terapia indywidualna małego dziecka ( od 2 do 7 rż) metodą zachowań werbalnych  (Stosowana Analiza Zachowania)  mgr J.Sienkiewicz

mgr M.Przybyło

Terapia indywidualna rozwijająca kompetencje społeczno – emocjonalne u dzieci od 4 do 7 rż mgr J.Sienkiewicz

mgr M.Przybyło

Terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia indywidualne w Sali Doświadczania Świata) mgr M.Motyl

mgr E.Izwantowska

„Terapia ręki” (zajęcia indywidualne dla uczniów z klas IV-VI ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w pisaniu – dysgrafia) mgr M.Skulska
Zajęcia indywidualne wspierające rozwój emocjonalno –społeczny dla młodzieży w wieku 14 – 17 lat mgr A.Bartosik
Zajęcia indywidualne  wspierające rozwój emocjonalno – społeczny dla dzieci w wieku 10-15 lat, prowadzone w modelu psychologii pozytywnej mgr E.Iwanowska
Zajęcia indywidualne dla dzieci ( od klasy IV) i młodzieży prowadzone w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach mgr E.Parys
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla dzieci w wieku 9 – 13 lat z zaburzeniami lękowymi ( program „Zaradny kot”) mgr D.Wołek
Zajęcia terapeutyczne indywidualne dla młodzieży w wieku 14-17 lat z zaburzeniami lękowymi ( program „Lęk”)
Psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży mgr M.Kiczyńska – Cieślak
Terapia metodą Biofeedback (zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży) mgr A.Podrażka

mgr M.Przyborska-Olech

Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci i młodzieży) mgr E.Izwantowska

mgr M.Motyl

mgr B.Podgórska

mgr M.Przyborska – Olech

mgr M. Skulska

Terapia logopedyczna (zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży) mgr A.Karbowiak

mgr J.Tomczyk

„ PLAN – MAT” (terapia kognitywna prowadzona metodą Instrumental Enrichment dla dzieci od 10 rż i  młodzieży  ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – dyskalkulia) mgr A.Bartosik

mgr M.Żywiałkowska

„Egzamin bez stresu” – zajęcia indywidualne dla uczniów klas VIII i maturzystów mgr M.Skorupińska
Profilaktyka uzależnień – porady indywidualne mgr M.Kiczyńska – Cieślak
„Lepiej słyszeć” – trening słuchowy dla dzieci w wieku 7-9 lat z ubytkiem słuchu (w stopniu lekkim i umiarkowanym różnego typu) mgr A.Szostak
„Lepiej widzieć” – trening wzroku dla dzieci w wieku od 0 do 9 lat z problemami wzrokowymi ( dzieci słabowidzące) mgr A.Szostak

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2019/2020

Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych w wieku od 6 do 9 lat mgr J.Sienkiewicz

mgr M.Przybyło

„Usprawniamy grafomotorykę” zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5 – 7 lat mgr M.Motyl
„Jak radzić sobie ze złością” – zajęcia grupowe dla dzieci z klas I – III SP mgr M.Kiczyńska – Cieślak

mgr D.Wołek

Zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV-VI z trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami mgr A.Bartosik

mgr E.Iwanowska

„Umiem tabliczkę mnożenia” – zajęcia grupowe dla dzieci z klasy V (w pierwszym semestrze) i IV (w drugim semestrze) mgr A.Bartosik

mgr E.Iwanowska

Trening dla dzieci nieśmiałych w wieku 10-12 lat (z klas IV- VI) mgr M.Kiczyńska-Cieślak
mgr D.Wołek
ART – terapia zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi z klas IV – V mgr M.Skorupińska
ART – terapia zajęcia grupowe dla młodzieży z trudnościami emocjonalnymi z klas VI – VIII mgr M.Skorupińska
Trening koncentracji uwagi w parach dla uczniów z klas III – VIII mgr M.Skorupińska
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera z klas IV – VI mgr M.Jedlińska

mgr D.Wołek

Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży z Zespołem Aspergera z klas VII – VIII mgr M.Jedlińska

mgr D.Wołek

Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z problemami emocjonalnymi z klas IV – VI mgr P.Hryniewicz

mgr M.Kiczyńska – Cieślak

Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży z problemami emocjonalnymi z klas VII – VIII mgr P.Hryniewicz

mgr M.Kiczyńska – Cieślak

Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego mgr B.Fronczek
Emisja głosu z techniką mowy – warsztaty dla młodzieży licealnej mgr J.Tomczyk( ferie/wakacje)
Filmoterapia – warsztaty dla młodzieży licealnej mgr D.Wołek (ferie/wakacje)
„Widzieć jak WY”- zajęcia integracyjne dla uczniów w wieku 7 – 9 lat ( z klas I – III, w których uczą się dzieci  słabowidzące) mgr A.Szostak

 ZAJĘCIA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I NAUCZYCIELI 2019/2020

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – warsztat umiejętności wychowawczych ( spotkania grupowe) mgr A.Podrażka

mgr M.Skulska

Warsztaty grupowe dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi mgr D.Wołek

mgr M.Kiczyńska – Cieślak

„Pozytywna dyscyplina” – warsztaty grupowe dla rodziców mgr A. Bartosik

mgr M.Przyborska – Olech

„Zbuntowany nastolatek – program modyfikacji zachowań”- spotkania indywidualne dla rodziców nastolatków mgr D.Wołek
„Zbuntowany junior” – spotkania indywidualne dla rodziców dzieci w wieku 6 – 11 lat mgr M.Motyl
Emisja głosu z techniką mowy – warsztat dla nauczycieli mgr J.Tomczyk
Sieć współpracy i samokształcenia dla przedszkolnych specjalistów Koordynator: mgr M.Przybyło
Sieć współpracy i samokształcenia dla szkolnych specjalistów Koordynator: mgr U.Szymczyk
Sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych Koordynator: mgr B.Fronczek
Konsultacje dla specjalistów placówek oświatowych prowadzących programy profilaktyczne mgr M.Kiczyńska- Cieślak
Konsultacje dla rodziców, opiekunów, wychowawców  i nauczycieli dzieci  słabosłyszących/niesłyszących, słabowidzących/niewidzących mgr A.Szostak

OFERTA TEMATÓW SPOTKAŃ NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH w roku szkolnym 2019/2020

DLA RODZICÓW:

– Jak pomóc dzieciom w przejściu do kolejnego etapu edukacyjnego

– Gotowość szkolna

– Kary, nagrody, konsekwencje, pochwała i zachęta – efektywne sposoby motywowania

– Dojrzałość szkolna

– Metody postępowania z dzieckiem z ADHD

– Lęki u dzieci

– Przygotowanie dziecka do przedszkola

DLA NAUCZYCIELI:

– Dyscyplina pozytywna

– Praca z dzieckiem z autyzmem

– Praca z dzieckiem lękowym w grupie przedszkolnej

– Praca z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze w grupie przedszkolnej

– Funkcjonowanie ucznia z ZESPOŁEM ASPERGERA

– Dostosowanie wymagań i metod pracy dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi

– Praca z uczniem z niską samooceną

– Nastolatek z depresją w szkole

– Myślenie wizualne

– Elementy Ruchu Rozwijającego W.Sherborne