O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie jest publiczną placówką oświatową, której głównym celem jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także okazywanie rodzicom oraz nauczycielom wsparcia i pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Jesteśmy nowoczesną instytucją diagnostyczno- terapeutyczną zajmującą znaczące miejsce w lokalnym systemie edukacyjno- opiekuńczym.

W pracy korzystamy z najnowszych metod diagnostycznych, proponujemy różnorodne działania postdiagnostyczne. Oferujemy pomoc dzieciom i młodzieży, a także rodzicom i nauczycielom. Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami i osobami fizycznymi, dla których nadrzędnym celem jest dobro dziecka.

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie zapewnia kompleksową pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz psychoedukacyjną dzieciom, młodzieży, rodzicom  i nauczycielom, poprzez podejmowanie działań zgodnych z jej podstawowymi zadaniami tj. diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Poradnia otacza opieką, udziela pomocy i wsparcia:

– dzieciom i młodzieży uczęszczającym do przedszkoli,  szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie powiatu pruszkowskiego, oraz ich rodzicom,

– dzieciom, które jeszcze nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego oraz nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, a których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego, oraz ich rodzicom,

– dzieciom, które  aktualnie nie uczęszczają do szkoły lub ośrodka, a których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie powiatu pruszkowskiego, oraz ich rodzicom,

– nauczycielom, wychowawcom i specjalistom, zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i ośrodkach  z terenu powiatu pruszkowskiego.

Pracownicy Poradni oferują:

– kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną oraz doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży,

– konsultacje, porady, szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, nauczycieli i szkolnych specjalistów,

– udział w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów dokonujących w szkołach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów oraz opracowującymi indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne,

– współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

– współpracę przy określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów niepełnosprawnych,

– wsparcie merytoryczne nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce,

– prowadzenie procesowego wspomagania szkół i placówek obejmującego pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb placówki, zaplanowanie form wspomagania i ich realizację oraz wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków do dalszej pracy.

Poradnia ma uprawnienia do wydawania:

– opinii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych,

– orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,

– orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

   przedszkolnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,

– orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

HISTORIA

Materiał w trakcie przygotowania.